เผยสถิติ’เด็กด้อยโอกาส’พุ่งทะลุกว่า5ล้าน

สถาบันราชานุกูล ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งจัดเป็นประจำทุกๆ ปี ให้กับเด็กๆ กลุ่มที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา โดยน.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ที่ให้ความสำคัญกับพัฒนาการในเด็กปฐมวัย และเน้นการเฝ้าระวังเพื่อดูแลช่วยเหลือเด็ก ที่มีปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ในเด็กวัยเรียน

ซึ่งข้อมูลจากกรมการปกครอง ล่าสุด มิ.ย.60 พบว่าประชากรเด็ก (อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์) ในประเทศไทยมีจำนวน 13,825,194 คน เป็นเด็กด้อยโอกาสอยู่ไม่ต่ำกว่า 5 ล้านคน ส่วนใหญ่เป็นเด็กยากจน 80% และ 6% เป็นกลุ่มเด็กหลายชาติพันธุ์ ที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนสิทธิด้านสาธารณสุข ปัจจุบันหน่วยงานของรัฐที่รับเข้ารักษา ต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายเอง เพื่อมิให้เด็กกลุ่มนี้ขาดโอกาสทางการรักษาพยาบาล และกลุ่มเด็กที่มีความพิการทางสติปัญญาและออทิสติก เป็นจำนวน 220,842 คน โดยมีความด้อยโอกาสในหลายด้านรวมอยู่ด้วยนั้น สามารถเข้าถึงระบบบริการสุขภาพเพียง 5.59% และเข้าถึงระบบการศึกษา เพียง 25.33% ซึ่งเด็กสองกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงระบบบริการด้านสาธารณสุข และด้านการศึกษามากที่สุด อันจะส่งผลถึงการเจริญเติบโต ตามพัฒนาการอย่างสมวัย และประเทศชาติยังเสียโอกาสที่สำคัญ ในการมีบุคลากรที่มีคุณภาพในอนาคตอีกด้วย อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวต่อว่า ในปี 56-58 ได้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพ บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา จากผลการดำเนินงานยังพบว่า เด็กนักเรียนมีปัญหาสุขภาพร่างกายหรือสุขภาพช่องปากสูงมากถึง 91.4% ในปี 57 และ 90.7% ในปี 58 สำหรับในปี 61 นั้น ได้ดำเนินโดยทำงานแบบบูรณาการ ช่วยให้เด็กพิการได้เข้าถึงการดูแลสุขภาพ ที่เป็นองค์รวมและเรียนรู้ได้สูงสุด โดยสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นอิสระ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth